برنامه یکپارچه نظارت و کنترل پروژه استان اصفهان (بینا)


مقادیر وارد شده با تصویر یکسان نیست.